Commit 6d36b5f7 authored by Jarek Kobus's avatar Jarek Kobus

Polish Polish translations

Change-Id: If7082613d90e79af74d7116ab53cceff10e9fa93
Reviewed-by: default avatarOswald Buddenhagen <oswald.buddenhagen@nokia.com>
Reviewed-by: default avatarJarek Kobus <jaroslaw.kobus@nokia.com>
parent e12d360c
......@@ -352,11 +352,11 @@
</message>
<message>
<source>Reload All Unchanged Editors</source>
<translation>Przeładuj wszystkie niezmienione edytory</translation>
<translation>Przeładowuj wszystkie niezmienione edytory</translation>
</message>
<message>
<source>Ignore Modifications</source>
<translation>Zignoruj modyfikacje</translation>
<translation>Ignoruj modyfikacje</translation>
</message>
<message>
<source>Reset</source>
......@@ -814,7 +814,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Use asynchronous mode to control the inferior</source>
<translation>Użyj trybu asynchronicznego do kontrolowania podprocesu</translation>
<translation>Używaj trybu asynchronicznego do kontrolowania podprocesu</translation>
</message>
<message>
<source>GDB</source>
......@@ -864,7 +864,7 @@ I tak np. kod atomowego licznika referencji będzie pominięty, a pojedyncze &qu
</message>
<message>
<source>Stop when a qWarning is issued</source>
<translation>Zatrzymaj kiedy wystąpi qWarning</translation>
<translation>Zatrzymuj kiedy wystąpi qWarning</translation>
</message>
<message>
<source>Always try to set breakpoints in plugins automatically</source>
......@@ -872,7 +872,7 @@ I tak np. kod atomowego licznika referencji będzie pominięty, a pojedyncze &qu
</message>
<message>
<source>Stop when a qFatal is issued</source>
<translation>Zatrzymaj kiedy wystąpi qFatal</translation>
<translation>Zatrzymuj kiedy wystąpi qFatal</translation>
</message>
<message>
<source>This adds common paths to locations of debug information at debugger startup.</source>
......@@ -8866,11 +8866,11 @@ Powód: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Unset &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</source>
<translation>Usuń &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</translation>
<translation>Usunięto &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Set &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;</source>
<translation>Ustaw &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; na &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;</translation>
<translation>Ustawiono &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; na &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Using &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
......@@ -8878,7 +8878,7 @@ Powód: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Using &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; and</source>
<translation>Użyto: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; i</translation>
<translation>Użyto: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; oraz</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -10613,7 +10613,7 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
</message>
<message>
<source>Auto-&amp;indent Selection</source>
<translation>Automatyczne wc&amp;ięcia dla selekcji</translation>
<translation>Sformatuj wc&amp;ięcia w zaznaczonym tekście</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+I</source>
......@@ -10729,7 +10729,7 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
</message>
<message>
<source>Toggle Comment &amp;Selection</source>
<translation>Wykomentuj / odkomentuj &amp;selekcję</translation>
<translation>Wykomentuj / odkomentuj zaznaczony tek&amp;st</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Line</source>
......@@ -14882,7 +14882,7 @@ Możesz przeglądać projekty przy pomocy QML Viewera bez ich uprzedniego budowa
</message>
<message>
<source>&amp;Display:</source>
<translation>&amp;Wyświetl:</translation>
<translation>&amp;Wyświetlaj:</translation>
</message>
<message>
<source>entries</source>
......@@ -15718,6 +15718,14 @@ które można ustawić poniżej.</translation>
<source>Only select items with content (S)</source>
<translation>Wybierz tylko elementy z zawartością (S)</translation>
</message>
<message>
<source>width</source>
<translation>szerokość</translation>
</message>
<message>
<source>height</source>
<translation>wysokość</translation>
</message>
<message>
<source>Reset view (R)</source>
<translation>Zresetuj widok (R)</translation>
......@@ -17517,7 +17525,7 @@ zamiast w jego katalogu instalacyjnym.</translation>
<message>
<source>Deploy</source>
<extracomment>Display name of the deploy build step list. Used as part of the labels in the project window.</extracomment>
<translation>Zainstaluj</translation>
<translation>instalacji</translation>
</message>
<message>
<source>No deployment</source>
......@@ -19700,7 +19708,7 @@ Poprzednie wersje mają ograniczenia w budowaniu odpowiednich plików SIS.</tran
&lt;li&gt;&lt;i&gt;Zachowuj, jeśli już istnieje: &lt;/i&gt;&lt;/li&gt;zachowuje plik z BOM jeśli go posiadał podczas ładowania&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;i&gt;Zawsze usuwaj:&lt;/i&gt; nigdy nie zapisuje UTF-8 BOM kasując poprzednie wystąpienia.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Uwaga: UTF-8 BOMy występują rzadko i niektóre edytory traktują je za błędne, więc zwykle nie ma sensu ich dodawać.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;To ustawienie &lt;b&gt;nie&lt;/b&gt; nie wpływa na używanie BOMów UTF-16 i UTF-32.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
&lt;p&gt;To ustawienie &lt;b&gt;nie&lt;/b&gt; wpływa na używanie BOMów UTF-16 i UTF-32.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Add If Encoding Is UTF-8</source>
......@@ -19942,7 +19950,7 @@ tylko z przyciśniętym klawiszem &quot;Shift&quot;</translation>
<name>Utils::EnvironmentModel</name>
<message>
<source>&lt;UNSET&gt;</source>
<translation>&lt;SKASUJ&gt;</translation>
<translation>&lt;USUNIĘTO&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Variable</source>
......@@ -21845,7 +21853,7 @@ komponentów QML.</translation>
</message>
<message>
<source>Color selection for %1</source>
<translation>Selekcja kolorów dla %1</translation>
<translation>Wybór koloru dla %1</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -22927,7 +22935,7 @@ wyliczeniowych</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównuj</translation>
<translation>Wyrównanie przeniesionych linii</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;
......@@ -22945,7 +22953,7 @@ a = a +
&lt;/pre&gt;
&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;
Włącza wyrównywanie do znaków po =, += itd. Kiedy ta opcja jest wyłączona użyte zostanie zwykłe wyrównanie przeniesionych linii.&lt;br&gt;
Włącza wyrównywanie do znaków po =, +=, itd. Kiedy ta opcja jest wyłączona, użyte zostanie zwykłe wyrównanie przeniesionych linii.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Z wyrównaniem:
&lt;pre&gt;
......@@ -22961,7 +22969,8 @@ a = a +
</message>
<message>
<source>Align after assignments</source>
<translation>Wyrównuj do znaków przypisania</translation>
<translation>Wyrównuj przeniesione linie
do znaków przypisania</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;
......@@ -22979,7 +22988,14 @@ if (a &amp;&amp;
&lt;/pre&gt;
&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;
Dodatkowe wcięcie wpływa zwykle tylko na warunki instrukcji &quot;if&quot;. Bez dodatkowego wcięcia:
Dodatkowe wcięcie wpływa zwykle tylko na warunki instrukcji &quot;if&quot;, choć zależnie od
wielkości wcięć, może wpływać również na instrukcje &quot;foreach&quot;, &quot;switch&quot; i &quot;while&quot;.
Dodaktowe wcięcie dodawane jest w przypadku, gdy wyrównanie przeniesionej linii
byłoby mniejsze lub równe pojedynczemu wcięciu.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Dla wcięć o rozmiarze 4 mamy:&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Bez dodatkowego wcięcia:
&lt;pre&gt;
if (a &amp;&amp;
b)
......@@ -22996,8 +23012,9 @@ if (a &amp;&amp;
<message>
<source>Add extra padding to conditions
if they would align to the next line</source>
<translation>Dodatkowe wcięcia
w instrukcjach warunkowych</translation>
<translation>Dodatkowe wcięcia przeniesionych
linii w instrukcjach &quot;if&quot;, &quot;foreach&quot;,
&quot;switch&quot; i &quot;while&quot;, jeśli wymagane</translation>
</message>
</context>
<context>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment