Commit d856bdf0 authored by Jarek Kobus's avatar Jarek Kobus
Browse files

Update Polish translations

parent 922e8e78
......@@ -76,7 +76,7 @@
</message>
<message>
<source>URL:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>URL:</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -278,7 +278,7 @@
<message>
<source>Check All</source>
<extracomment>Check all for submit</extracomment>
<translation type="unfinished">Zaznacz wszystko</translation>
<translation>Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Uncheck All</source>
......@@ -781,7 +781,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Break on exception</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przerwij w wyjątku</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -877,7 +877,7 @@ It is not strictly necessary for debugging with Qt Creator.</source>
</message>
<message>
<source>Use QML Observer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj QML Observera</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1734,7 +1734,7 @@ Dodaj, zmodyfikuj lub usuń filtry dokumentów, które determinują zestaw dokum
</message>
<message>
<source>Return to editor on closing the last page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Powracaj do edytora po zamknięciu ostatniej strony</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -2736,7 +2736,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Debugging helpers:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Asystenci debuggera:</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -5640,7 +5640,7 @@ Zwróć uwagę że spowoduje to usunięcie lokalnego pliku.</translation>
</message>
<message>
<source>Repository status</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stan składnicy</translation>
</message>
<message>
<source>The initial revision %1 cannot be described.</source>
......@@ -5880,11 +5880,11 @@ Zwróć uwagę że spowoduje to usunięcie lokalnego pliku.</translation>
</message>
<message>
<source>Add Breakpoint...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj pułapkę...</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Breakpoint Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmodyfikuj właściwości pułapki</translation>
</message>
<message>
<source>Set Breakpoint...</source>
......@@ -6099,11 +6099,11 @@ Zwróć uwagę że spowoduje to usunięcie lokalnego pliku.</translation>
</message>
<message>
<source>Initializing dumpers...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inicjalizacja zrzutów...</translation>
</message>
<message>
<source>Disabling dumpers due to debuggee crash...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyłączanie zrzutów z powodu zakończenia pracy debugowanego programu...</translation>
</message>
<message>
<source>Querying dumpers for &apos;%1&apos;/&apos;%2&apos; (%3)</source>
......@@ -6277,11 +6277,11 @@ Zwróć uwagę że spowoduje to usunięcie lokalnego pliku.</translation>
</message>
<message>
<source>This switches the Locals&amp;&amp;Watchers view to automatically dereference pointers. This saves a level in the tree view, but also loses data for the now-missing intermediate level.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włącza automatyczne wyłuskiwanie wskaźników w widoku ze zmiennymi lokalnymi i obserwowanymi. Brak jednego poziomu w widoku upraszcza go, ale jednocześnie powoduje utratę danych w brakującym poziomie pośrednim.</translation>
</message>
<message>
<source>Use QML Observer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj QML Observera</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronize Breakpoints</source>
......@@ -8208,7 +8208,7 @@ Zaleca się użycie gdb wersji 7.1 lub późniejszej.</translation>
</message>
<message>
<source>Raw pointer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wskaźnik</translation>
</message>
<message>
<source>Latin1 string</source>
......@@ -8251,10 +8251,10 @@ Zaleca się użycie gdb wersji 7.1 lub późniejszej.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n known types, Qt version: %1, Qt namespace: %2 Dumper version: %3</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>%n znany typ, wersja Qt: %1, przestrzeń nazw Qt: %2, wersja zrzutu: %3</numerusform>
<numerusform>%n znane typy, wersja Qt: %1, przestrzeń nazw Qt: %2, wersja zrzutu: %3</numerusform>
<numerusform>%n znanych typów, wersja Qt: %1, przestrzeń nazw Qt: %2, wersja zrzutu: %3</numerusform>
</translation>
</message>
</context>
......@@ -11434,11 +11434,11 @@ do projektu &quot;%2&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>Simplify Tree</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uprość drzewo</translation>
</message>
<message>
<source>Hide Generated Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ukryj wygenerowane pliki</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronize with Editor</source>
......@@ -11453,7 +11453,7 @@ do projektu &quot;%2&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>Filter Tree</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przefiltruj drzewo</translation>
</message>
<message>
<source>Filter tree</source>
......@@ -12243,7 +12243,7 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
<message>
<source>Clean</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyczyść</translation>
</message>
<message>
<source>Add Library...</source>
......@@ -12447,12 +12447,12 @@ S60 emulator run configuration default display name, %1 is base pro-File name</e
</message>
<message>
<source>Binary not found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie znaleziono pliku binarnego</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;File:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;%1&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Last&amp;nbsp;modified:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Size:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3 Bytes&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;File:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;%4&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Last&amp;nbsp;modified:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%5&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Size:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%6 Bytes&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;File:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;%7&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Last&amp;nbsp;modified:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%8&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Size:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%9 Bytes&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<extracomment>Tooltip showing the debugging helper library file.</extracomment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Plik:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;%1&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Ostatnio&amp;nbsp;zmodyfikowany:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Rozmiar:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3 Bajtów&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Plik:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;%4&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Ostatnio&amp;nbsp;zmodyfikowany:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%5&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Rozmiar:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%6 Bajtów&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Plik:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;%7&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Ostatnio&amp;nbsp;zmodyfikowany:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%8&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Rozmiar:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%9 Bajtów&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;File:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;%1&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Last&amp;nbsp;modified:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Size:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3 Bytes&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
......@@ -13822,7 +13822,7 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
</message>
<message>
<source>Local</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmienna lokalna</translation>
</message>
<message>
<source>Field</source>
......@@ -13830,7 +13830,7 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
</message>
<message>
<source>Static</source>
<translation type="unfinished">Statyczne</translation>
<translation>Statyczna</translation>
</message>
<message>
<source>Virtual Method</source>
......@@ -16835,7 +16835,7 @@ Wartość dziesiętna ze znakiem (big endian): %4</translation>
</message>
<message>
<source>Memory...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pamięć...</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
......@@ -18708,11 +18708,11 @@ Errors:
</message>
<message>
<source>New Qt Quick UI Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nowy Qt Quick UI projekt</translation>
</message>
<message>
<source>This wizard generates a Qt Quick UI project.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ten kreator generuje Qt Quick UI projekt.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -18743,7 +18743,7 @@ Projekty aplikacji QML są uruchamiane przez przeglądarkę QML i nie muszą by
</message>
<message>
<source>Qt Quick UI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Qt Quick UI</translation>
</message>
<message>
<source>Creates a Qt Quick UI project with a single QML file that contains the main view.
......@@ -18857,7 +18857,7 @@ You can review Qt Quick UI projects in the QML Viewer and you need not build the
</message>
<message>
<source>Arguments:</source>
<translation type="unfinished">Argumenty:</translation>
<translation>Argumenty:</translation>
</message>
<message>
<source>Debugger:</source>
......@@ -20721,7 +20721,7 @@ should a repository require SSH-authentication (see documentation on SSH and the
</message>
<message>
<source>Packaging for Maemo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pakowanie dla Maemo</translation>
</message>
<message>
<source>Package up to date.</source>
......@@ -20755,7 +20755,9 @@ should a repository require SSH-authentication (see documentation on SSH and the
<source>Your project name contains characters not allowed in Debian packages.
They must only use lower-case letters, numbers, &apos;-&apos;, &apos;+&apos; and &apos;.&apos;.
We will try to work around that, but you may experience problems.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nazwa projektu zawiera znaki które są niedozwolone w pakietach Debiana.
Dozwolonymi znakami są tylko małe litery, liczby, &apos;-&apos;, &apos;+&apos; oraz &apos;.&apos;.
Przy obecnej nazwie możesz spodziewać się problemów.</translation>
</message>
<message>
<source>Packaging Error: Command &apos;%1&apos; failed.</source>
......@@ -20933,11 +20935,11 @@ We will try to work around that, but you may experience problems.</source>
</message>
<message>
<source>Qmake does not support build directories below the source directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Qmake nie obsługuje budowania w katalogach poniżej katalogu ze źródłami.</translation>
</message>
<message>
<source>The build directory needs to be at the same level as the source directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Katalog przeznaczony do budowania musi być na tym samym poziomie co katalog ze źródłami.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -21202,7 +21204,7 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
<name>ContextPaneWidgetBorderImage</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formularz</translation>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Stretch vertically. Scales the image to fit to the available area.</source>
......@@ -21233,7 +21235,7 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
<name>ContextPaneWidgetImage</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formularz</translation>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>The image is scaled to fit</source>
......@@ -21261,7 +21263,7 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
</message>
<message>
<source>10 x 10</source>
<translation type="unfinished">10 x 10</translation>
<translation>10 x 10</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -21295,7 +21297,7 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
</message>
<message>
<source>Play simulation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odtwórz symulację</translation>
</message>
<message>
<source>Easing</source>
......@@ -21307,7 +21309,7 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
</message>
<message>
<source>Subtype</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podtyp</translation>
</message>
<message>
<source>Acceleration or deceleration of easing curve</source>
......@@ -21315,23 +21317,23 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
</message>
<message>
<source>Duration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czas trwania</translation>
</message>
<message>
<source>Duration of animation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czas trwania animacji</translation>
</message>
<message>
<source>INVALID</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>NIEPOPRAWNA WARTOŚĆ</translation>
</message>
<message>
<source> ms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> ms</translation>
</message>
<message>
<source>Amplitude</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Amplituda</translation>
</message>
<message>
<source>Amplitude of elastic and bounce easing curves</source>
......@@ -21339,7 +21341,7 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
</message>
<message>
<source>Period</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Okres</translation>
</message>
<message>
<source>Easing period of an elastic curve</source>
......@@ -21347,7 +21349,7 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
</message>
<message>
<source>Overshoot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przestrzał</translation>
</message>
<message>
<source>Easing overshoot for a back curve</source>
......@@ -21366,7 +21368,7 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
</message>
<message>
<source>Show Subprojects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaż podprojekty</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -21432,11 +21434,11 @@ Identyfikatory muszą rozpoczynać się małą literą.</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Breakpoint Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmodyfikuj właściwości pułapki</translation>
</message>
<message>
<source>Use full path:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj pełnej ścieżki:</translation>
</message>
</context>
<context>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment