Commit fe59c138 authored by Jarek Kobus's avatar Jarek Kobus
Browse files

Update Polish translationsChange-Id: I267392c7b988dc32d0d3cca6f07ec75b7c80a417
Reviewed-by: default avatarJarek Kobus <jaroslaw.kobus@nokia.com>
parent fc7cd258
......@@ -206,7 +206,7 @@
<name>Utils::SubmitEditorWidget</name>
<message>
<source>Subversion Submit</source>
<translation>Wyślij do Subversion</translation>
<translation>Wrzuć do Subversion</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;iles</source>
......@@ -222,7 +222,7 @@
</message>
<message>
<source>&amp;Commit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Wrzuć</translation>
</message>
<message>
<source>Check All</source>
......@@ -411,7 +411,7 @@
</message>
<message>
<source>&lt;i&gt;Note: The plugin will use this for posting as well as fetching.&lt;/i&gt;</source>
<translation>&lt;i&gt;Zwróć uwagę, że wtyczka użyje go zarówno do wysyłania jak i odbierania fragmentów kodu.&lt;/i&gt;</translation>
<translation>&lt;i&gt;Zwróć uwagę, że wtyczka użyje go zarówno do wysyłania jak i pobierania fragmentów kodu.&lt;/i&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -621,11 +621,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Prompt on submit</source>
<translation>Pytaj przed wysłaniem zmian do serwera</translation>
<translation>Pytaj przed wrzucaniem zmian</translation>
</message>
<message>
<source>Describe all files matching commit id</source>
<translation type="unfinished">Opisz wszystkie pliki zgodne z identyfikatorem operacji</translation>
<translation>Opisuj wszystkie pliki zgodne z identyfikatorem wrzuconej zmiany</translation>
</message>
<message>
<source>Timeout:</source>
......@@ -649,7 +649,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>When checked, all files touched by a commit will be displayed when clicking on a revision number in the annotation view (retrieved via commit ID). Otherwise, only the respective file will be displayed.</source>
<translation type="unfinished">Gdy zaznaczone, wszystkie pliki powiązane z bieżącą operacją zostaną wyświetlone po kliknięciu na numer poprawki w widoku adnotacji (uzyskane zostaną poprzez identyfikator operacji). W przeciwnym razie, wyświetlony będzie tylko określony plik.</translation>
<translation>Gdy zaznaczone, wszystkie pliki powiązane z wrzuconą zmianą zostaną wyświetlone po kliknięciu na numer poprawki w widoku adnotacji (uzyskane zostaną poprzez identyfikator wrzuconej zmiany). W przeciwnym razie, wyświetlony będzie tylko określony plik.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1287,7 +1287,7 @@ I tak np. kod atomowego licznika referencji będzie pominięty, a pojedyncze &qu
</message>
<message>
<source>&amp;Checkout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utwórz &amp;kopię roboczą</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1422,7 +1422,7 @@ I tak np. kod atomowego licznika referencji będzie pominięty, a pojedyncze &qu
</message>
<message>
<source>Commit Information</source>
<translation type="unfinished">Informacje o zmianie</translation>
<translation>Informacje o wrzucanej zmianie</translation>
</message>
<message>
<source>Author:</source>
......@@ -1453,7 +1453,7 @@ I tak np. kod atomowego licznika referencji będzie pominięty, a pojedyncze &qu
</message>
<message>
<source>Note that huge amount of commits might take some time.</source>
<translation type="unfinished">Zwróć uwagę, że wyświetlanie dużej liczby zmian może zajmować sporo czasu.</translation>
<translation>Zwróć uwagę, że wyświetlanie dużej liczby wrzuconych zmian może zajmować sporo czasu.</translation>
</message>
<message>
<source>Git</source>
......@@ -1477,11 +1477,11 @@ I tak np. kod atomowego licznika referencji będzie pominięty, a pojedyncze &qu
</message>
<message>
<source>Prompt on submit</source>
<translation>Pytaj przed wysłaniem zmian do serwera</translation>
<translation>Pytaj przed wrzucaniem zmian</translation>
</message>
<message>
<source>Pull with rebase</source>
<translation>Ciągnij z opcją &quot;rebase&quot;</translation>
<translation>&quot;Pull&quot; z opcją &quot;rebase&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>Environment Variables</source>
......@@ -1690,7 +1690,7 @@ Dodaj, zmodyfikuj lub usuń filtry dokumentów, które determinują zestaw dokum
</message>
<message>
<source>Submit</source>
<translation>Wyślij</translation>
<translation>Wrzuć</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
......@@ -1740,7 +1740,7 @@ Dodaj, zmodyfikuj lub usuń filtry dokumentów, które determinują zestaw dokum
</message>
<message>
<source>Prompt on submit</source>
<translation>Pytaj przed wysłaniem zmian do serwera</translation>
<translation>Pytaj przed wrzucaniem zmian</translation>
</message>
<message>
<source>Log count:</source>
......@@ -1775,7 +1775,7 @@ Dodaj, zmodyfikuj lub usuń filtry dokumentów, które determinują zestaw dokum
<name>Perforce::Internal::SubmitPanel</name>
<message>
<source>Submit</source>
<translation>Wyślij</translation>
<translation>Wrzuć</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
......@@ -2371,7 +2371,7 @@ Dodaj, zmodyfikuj lub usuń filtry dokumentów, które determinują zestaw dokum
</message>
<message>
<source>Prompt on submit</source>
<translation>Pytaj przed wysłaniem zmian do serwera</translation>
<translation>Pytaj przed wrzucaniem zmian</translation>
</message>
<message>
<source>Ignore whitespace changes in annotation</source>
......@@ -4631,15 +4631,15 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Commit All Files</source>
<translation type="unfinished">Dokonaj commitu wszystkich plików</translation>
<translation>Wrzuć wszystkie pliki</translation>
</message>
<message>
<source>Commit Current File</source>
<translation type="unfinished">Dokonaj commitu bieżącego pliku</translation>
<translation>Wrzuć bieżący plik</translation>
</message>
<message>
<source>Commit &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished">Commit &quot;%1&quot;</translation>
<translation>Wrzuć &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C,Alt+C</source>
......@@ -4731,11 +4731,11 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Commit Project</source>
<translation type="unfinished">Dokonaj commitu na projekcie</translation>
<translation>Wrzuć projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Commit Project &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished">Dokonaj commitu na projekcie &quot;%1&quot;</translation>
<translation>Wrzuć projekt &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>Diff Repository</source>
......@@ -4759,7 +4759,7 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Commit</source>
<translation type="unfinished">Commit</translation>
<translation>Wrzuć</translation>
</message>
<message>
<source>Diff &amp;Selected Files</source>
......@@ -4779,11 +4779,11 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to commit the change?</source>
<translation type="unfinished">Czy chcesz wysłać zmianę?</translation>
<translation>Czy chcesz wrzucić zmianę?</translation>
</message>
<message>
<source>The commit message check failed. Do you want to commit the change?</source>
<translation type="unfinished">Błąd podczas sprawdzania opisu zmian. Czy chcesz wrzucić zmianę?</translation>
<translation>Błąd podczas sprawdzania opisu wrzucanych zmian. Czy chcesz wrzucić zmianę?</translation>
</message>
<message>
<source>The files do not differ.</source>
......@@ -4807,7 +4807,7 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Another commit is currently being executed.</source>
<translation type="unfinished">Trwa inna wysyłka.</translation>
<translation>Trwa wrzucanie innej zmiany.</translation>
</message>
<message>
<source>There are no modified files.</source>
......@@ -4835,7 +4835,7 @@ Przyczyna: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Could not find commits of id &apos;%1&apos; on %2.</source>
<translation type="unfinished">Nie można odnaleźć zmian o identyfikatorze &quot;%1&quot; dokonanych w dniu %2.</translation>
<translation>Nie można odnaleźć wrzuconych zmian o identyfikatorze &quot;%1&quot; dokonanych w dniu %2.</translation>
</message>
<message>
<source>No cvs executable specified!</source>
......@@ -7424,7 +7424,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
<name>Git::Internal::ChangeSelectionDialog</name>
<message>
<source>Select a Git Commit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz zmianę w Git</translation>
</message>
<message>
<source>Select Git Repository</source>
......@@ -7510,10 +7510,10 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
<message numerus="yes">
<source>Committed %n file(s).
</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>Wrzucono %n plik.</numerusform>
<numerusform>Wrzucono %n pliki.</numerusform>
<numerusform>Wrzucono %n plików.</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
......@@ -7551,7 +7551,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
<message>
<source>Cannot checkout &quot;%1&quot; of &quot;%2&quot;: %3</source>
<extracomment>Meaning of the arguments: %1: Branch, %2: Repository, %3: Error message</extracomment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można utworzyć kopii roboczej gałęzi &quot;%1&quot; repozytorium &quot;%2&quot;: %3</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Cannot add %n file(s) to &quot;%1&quot;: %2</source>
......@@ -7588,12 +7588,12 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
<message>
<source>Cannot checkout &quot;%1&quot; of %2 in &quot;%3&quot;: %4</source>
<extracomment>Meaning of the arguments: %1: revision, %2: files, %3: repository, %4: Error message</extracomment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można utworzyć kopii roboczej dla poprawki &quot;%1&quot; w gałęzi &quot;%2&quot; w repozytorium &quot;%3&quot;: %4</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot find parent revisions of &quot;%1&quot; in &quot;%2&quot;: %3</source>
<extracomment>Failed to find parent revisions of a SHA1 for &quot;annotate previous&quot;</extracomment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można odnaleźć macierzystych poprawek dla &quot;%1&quot; w &quot;%2&quot;: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot retrieve branch of &quot;%1&quot;: %2</source>
......@@ -7601,20 +7601,20 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot retrieve top revision of &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można pobrać ostatniej poprawki w &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot describe revision &quot;%1&quot; in &quot;%2&quot;: %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można opisać poprawki &quot;%1&quot; w &quot;%2&quot;: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot stash in &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można odłożyć zmian w &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot resolve stash message &quot;%1&quot; in &quot;%2&quot;.</source>
<extracomment>Look-up of a stash via its descriptive message failed.</extracomment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można odnaleźć odłożonej poprawki &quot;%1&quot; w &quot;%2&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot run &quot;git branch&quot; in &quot;%1&quot;: %2</source>
......@@ -7664,7 +7664,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot retrieve last commit data of repository &quot;%1&quot;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można uzyskać danych ostatniej wrzuconej zmiany w repozytorium &quot;%1&quot;.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Amended &quot;%1&quot; (%n file(s)).
......@@ -7685,10 +7685,10 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
<message numerus="yes">
<source>Cannot commit %n file(s): %1
</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>Nie można wrzucić %n pliku: %1</numerusform>
<numerusform>Nie można wrzucić %n plików: %1</numerusform>
<numerusform>Nie można wrzucić %n plików: %1</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
......@@ -7899,15 +7899,15 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Undo Uncommited Changes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cofnij niewrzucone zmiany...</translation>
</message>
<message>
<source>Remotes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zdalne repozytoria...</translation>
</message>
<message>
<source>Stash</source>
<translation>Stash</translation>
<translation>Odłożone zmiany</translation>
</message>
<message>
<source>Saves the current state of your work.</source>
......@@ -7915,19 +7915,19 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Undo Unstaged Changes</source>
<translation type="unfinished">Cofnij niezaindeksowane zmiany</translation>
<translation>Cofnij niezaindeksowane zmiany</translation>
</message>
<message>
<source>Undo Unstaged Changes for &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished">Cofnij niezaindeksowane zmiany dla &quot;%1&quot;</translation>
<translation>Cofnij niezaindeksowane zmiany dla &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>Undo Uncommitted Changes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cofnij niewrzucone zmiany</translation>
</message>
<message>
<source>Undo Uncommitted Changes for &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cofnij niewrzucone zmiany dla &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>Clean Project...</source>
......@@ -7959,7 +7959,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Stash Pop</source>
<translation>Stash Pop</translation>
<translation>Przywróć ostatnio odłożoną zmianę</translation>
</message>
<message>
<source>Restores changes saved to the stash list using &quot;Stash&quot;.</source>
......@@ -7967,7 +7967,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Commit...</source>
<translation type="unfinished">Commit...</translation>
<translation>Wrzuć...</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+G,Alt+C</source>
......@@ -7975,7 +7975,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Amend Last Commit...</source>
<translation type="unfinished">Popraw ostatni commit...</translation>
<translation>Popraw ostatnio wrzuconą zmianę...</translation>
</message>
<message>
<source>Push</source>
......@@ -8017,7 +8017,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Git will not accept this commit. Do you want to continue to edit it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Git nie zaakceptuje tej zmiany. Czy chcesz kontynuować edycję?</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to retrieve file list</source>
......@@ -8045,7 +8045,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Show Commit...</source>
<translation type="unfinished">Pokaż commit...</translation>
<translation>Pokaż wrzuconą zmianę...</translation>
</message>
<message>
<source>Subversion</source>
......@@ -8085,11 +8085,11 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Fetch</source>
<translation>Fetch</translation>
<translation>Pobierz</translation>
</message>
<message>
<source>Commit</source>
<translation type="unfinished">Commit</translation>
<translation>Wrzuć</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
......@@ -8101,11 +8101,11 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Another submit is currently being executed.</source>
<translation>Trwa inna wysyłka.</translation>
<translation>Trwa wrzucanie innej zmiany.</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to commit the change?</source>
<translation type="unfinished">Czy chcesz wysłać zmianę?</translation>
<translation>Czy chcesz wrzucić zmianę?</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -8446,7 +8446,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wrzuć projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P,Alt+S</source>
......@@ -8514,7 +8514,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Project &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wrzuć projekt &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>Update Current Project</source>
......@@ -8542,7 +8542,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Submit</source>
<translation>Wyślij</translation>
<translation>Wrzuć</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
......@@ -8566,7 +8566,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Another submit is currently executed.</source>
<translation>Trwa inna wysyłka.</translation>
<translation>Trwa wrzucanie innej zmiany.</translation>
</message>
<message>
<source>Project has no files</source>
......@@ -8594,7 +8594,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>The commit message check failed. Do you want to submit this change list?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd podczas sprawdzania opisu wrzucanych zmian. Czy chcesz wrzucić zmianę?</translation>
</message>
<message>
<source>p4 submit failed: %1</source>
......@@ -8656,7 +8656,7 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to submit this change list?</source>
<translation>Czy chcesz wysłać tę listę zmian?</translation>
<translation>Czy chcesz wrzucić tę listę zmian?</translation>
</message>
<message>
<source>Pending change</source>
......@@ -8664,14 +8664,14 @@ Przebudowanie projektu może pomóc w ich odnalezieniu.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not submit the change, because your workspace was out of date. Created a pending submit instead.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można wrzucić zmiany, ponieważ drzewo robocze nie jest aktualne. Zamiast tego utworzono zmianę oczekującą na wrzucenie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Perforce::Internal::PerforceSubmitEditor</name>
<message>
<source>Perforce Submit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wrzuć do Perforce</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -10502,15 +10502,15 @@ Wstępnie wybiera wersję desktopową Qt do budowania aplikacji (jeśli jest dos
</message>
<message>
<source>Commit All Files</source>
<translation type="unfinished">Wyślij wszystkie pliki</translation>
<translation>Wrzuć wszystkie pliki</translation>
</message>
<message>
<source>Commit Current File</source>
<translation type="unfinished">Wyślij bieżący plik</translation>
<translation>Wrzuć bieżący plik</translation>
</message>
<message>
<source>Commit &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished">Wyślij &quot;%1&quot;</translation>
<translation>Wrzuć &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+S,Alt+C</source>
......@@ -10534,11 +10534,11 @@ Wstępnie wybiera wersję desktopową Qt do budowania aplikacji (jeśli jest dos
</message>
<message>
<source>Commit Project</source>
<translation type="unfinished">Wyślij projekt</translation>
<translation>Wrzuć projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Commit Project &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished">Wyślij projekt &quot;%1&quot;</translation>
<translation>Wrzuć projekt &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>Diff Repository</source>
......@@ -10610,7 +10610,7 @@ Wstępnie wybiera wersję desktopową Qt do budowania aplikacji (jeśli jest dos
</message>
<message>
<source>Commit</source>
<translation type="unfinished">Wyślij</translation>
<translation>Wrzuć</translation>
</message>
<message>
<source>Diff &amp;Selected Files</source>
......@@ -10630,11 +10630,11 @@ Wstępnie wybiera wersję desktopową Qt do budowania aplikacji (jeśli jest dos
</message>
<message>
<source>Do you want to commit the change?</source>
<translation type="unfinished">Czy chcesz wysłać zmianę?</translation>
<translation>Czy chcesz wrzucić zmianę?</translation>
</message>
<message>
<source>The commit message check failed. Do you want to commit the change?</source>
<translation type="unfinished">Błąd podczas sprawdzania opisu zmian. Czy chcesz wrzucić zmianę?</translation>
<translation>Błąd podczas sprawdzania opisu wrzucanych zmian. Czy chcesz wrzucić zmianę?</translation>
</message>
<message>
<source>Revert repository</source>
......@@ -10654,7 +10654,7 @@ Wstępnie wybiera wersję desktopową Qt do budowania aplikacji (jeśli jest dos
</message>
<message>
<source>Another commit is currently being executed.</source>
<translation type="unfinished">Trwa inna wysyłka.</translation>
<translation>Trwa wrzucanie innej zmiany.</translation>
</message>
<message>
<source>There are no modified files.</source>
......@@ -10677,7 +10677,7 @@ Wstępnie wybiera wersję desktopową Qt do budowania aplikacji (jeśli jest dos
<name>Subversion::Internal::SubversionSubmitEditor</name>
<message>
<source>Subversion Submit</source>
<translation>Wyślij do Subversion</translation>
<translation>Wrzuć do Subversion</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -11588,11 +11588,11 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
<name>VCSBase::VCSBaseSubmitEditor</name>
<message>
<source>Prompt to submit</source>
<translation>Pytaj przed wysłaniem zmian do serwera</translation>
<translation>Pytaj przed wrzucaniem zmian</translation>
</message>
<message>
<source>Check Message</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sprawdź opis</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Name...</source>
......@@ -11600,7 +11600,7 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Message Check Failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd podczas sprawdzania opisu wrzucanych zmian</translation>
</message>
<message>
<source>Executing %1</source>
......@@ -11871,7 +11871,7 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
</message>
<message>
<source>CVS submit template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Szablon wrzucanych zmian CVS</translation>
</message>
<message>
<source>Qt Designer file</source>
......@@ -11895,7 +11895,7 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
</message>
<message>
<source>Perforce submit template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Szablon wrzucanych zmian Perforce</translation>
</message>
<message>
<source>QML file</source>
......@@ -12007,7 +12007,7 @@ Następujące kodowania będą najprawdopodobniej pasowały:</translation>
</message>
<message>
<source>Subversion submit template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Szablon wrzucanych zmian Subversion</translation>
</message>
<message>
<source>Qt Creator task list file</source>
......@@ -12447,7 +12447,7 @@ Możesz odłożyć zmiany lub je porzucić.</translation>
</message>
<message>
<source>Stash</source>
<translation>Stash</translation>
<translation>Odłóż zmiany</translation>
</message>
<message>
<source>Discard</source>
......@@ -12498,7 +12498,7 @@ Możesz odłożyć zmiany lub je porzucić.</translation>
</message>
<message>
<source>Commit Information</source>
<translation type="unfinished">Informacje o zmianach</translation>
<translation>Informacje o wrzucanej zmianie</translation>
</message>
<message>
<source>Author:</source>
......@@ -12529,7 +12529,7 @@ Możesz odłożyć zmiany lub je porzucić.</translation>
</message>
<message>
<source>Username to use by default on commit.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nazwa użytkownika domyślnie używana przy wrzucaniu zmian.</translation>
</message>
<message>
<source>Default username:</source>
......@@ -12537,7 +12537,7 @@ Możesz odłożyć zmiany lub je porzucić.</translation>
</message>
<message>
<source>Email to use by default on commit.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Email domyślnie używany przy wrzucaniu zmian.</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous</source>
......@@ -12549,7 +12549,7 @@ Możesz odłożyć zmiany lub je porzucić.</translation>
</message>
<message>
<source>The number of recent commit logs to show, choose 0 to see all enteries</source>
<translation type="unfinished">Liczba ostatnich zmian wyświetlanych w logu, wybierz 0 aby ujrzeć wszystkie zmiany</translation>
<translation type="obsolete">Liczba ostatnio wrzuconych zmian wyświetlanych w logu, wybierz 0 aby ujrzeć wszystkie zmiany</translation>
</message>
<message>
<source>Timeout:</source>
......@@ -12561,7 +12561,7 @@ Możesz odłożyć zmiany lub je porzucić.</translation>
</message>
<message>
<source>Prompt on submit</source>
<translation>Pytaj przed wysłaniem zmian do serwera</translation>
<translation>Pytaj przed wrzucaniem zmian</translation>
</message>
<message>
<source>Mercurial</source>
......@@ -12571,6 +12571,10 @@ Możesz odłożyć zmiany lub je porzucić.</translation>
<source>Default email:</source>
<translation>Domyślny adres email:</translation>
</message>
<message>
<source>The number of recent commit logs to show, choose 0 to see all entries.</source>
<translation>Liczba ostatnio wrzuconych zmian, wyświetlanych w logu. Wybierz 0 aby ujrzeć wszystkie zmiany.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Mercurial::Internal::RevertDialog</name>
......@@ -13403,7 +13407,7 @@ Użyj właściwości importPaths dla projektów qmlproject aby dodać scieżki i