qtcreator-developer.qdocconf 3.12 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6
project   = "Qt Creator"
description = "Extending Qt Creator Manual"

language        = Cpp

headerdirs       = . \
7
             ../api \
8 9 10 11
             ../../src/libs/aggregation \
             ../../src/libs/cplusplus \
             ../../src/libs/extensionsystem \
             ../../src/libs/utils \
Christian Kamm's avatar
Christian Kamm committed
12
             ../../src/libs/qmljs \
13 14 15 16
             ../../src/libs/qtcreatorcdbext \
             ../../src/plugins/coreplugin \
             ../../src/plugins/debugger \
             ../../src/plugins/vcsbase \
Leena Miettinen's avatar
Leena Miettinen committed
17 18
             ../../src/plugins/projectexplorer \
             ../../src/plugins/texteditor
19 20

sourcedirs       = . \
21
             ../api \
22 23 24 25
             ../../src/libs/aggregation \
             ../../src/libs/cplusplus \
             ../../src/libs/extensionsystem \
             ../../src/libs/utils \
Christian Kamm's avatar
Christian Kamm committed
26
             ../../src/libs/qmljs \
27 28 29 30
             ../../src/libs/qtcreatorcdbext \
             ../../src/plugins/coreplugin \
             ../../src/plugins/debugger \
             ../../src/plugins/vcsbase \
Leena Miettinen's avatar
Leena Miettinen committed
31 32
             ../../src/plugins/projectexplorer\
             ../../src/plugins/texteditor
33

34 35 36
# -- Uncomment following option to generate complete documentation
#  instead of public API documentation only.
#showinternal = true
37 38 39 40

headers.fileextensions = "*.h"
sources.fileextensions = "*.cpp *.qdoc"

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
imagedirs = ../api/images ../images ../templates/images
exampledirs = ../api/examples

depends +=  qtwidgets \
       qtcore \
       qtqml \
       qtquick \
       qmake \
       qtdesigner \
       qtdoc \
       qtgui \
       qthelp \
       qtquickcontrols \
       qtlinguist \
       qtsensors \
       qtuitools \
       qtwebkit \
       qtxml
59 60 61 62 63 64 65

include(macros.qdocconf)
include(qt-cpp-ignore.qdocconf)
include(qt-defines.qdocconf)

qhp.projects      = QtCreatorDev
qhp.QtCreatorDev.file       = qtcreator-dev.qhp
66
qhp.QtCreatorDev.namespace    = org.qt-project.qtcreator.developer.$QTC_VERSION_TAG
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
qhp.QtCreatorDev.virtualFolder  = doc
qhp.QtCreatorDev.indexTitle    = Extending Qt Creator Manual
qhp.QtCreatorDev.filterAttributes = qtcreator $QTC_VERSION
qhp.QtCreatorDev.customFilters.QtCreator.name = Qt Creator $QTC_VERSION
qhp.QtCreatorDev.customFilters.QtCreator.filterAttributes = qtcreator $QTC_VERSION
qhp.QtCreatorDev.indexRoot    =

qhp.QtCreator.subprojects = manual
qhp.QtCreator.subprojects.manual.title = Creating Qt Creator Plugins
qhp.QtCreator.subprojects.manual.indexTitle = Creating Qt Creator Plugins
qhp.QtCreator.subprojects.manual.type = manual

# Doxygen compatibility commands

macro.see            = "\\sa"
macro.function         = "\\fn"
83 84 85

navigation.landingpage = "Extending Qt Creator Manual"
buildversion = "Extending Qt Creator Manual $QTC_VERSION"