qtcreator.qdocconf 8.79 KB
Newer Older
con's avatar
con committed
1
# Run qdoc from the directory that contains this file.
2
include(qt-html-templates.qdocconf)
con's avatar
con committed
3 4 5 6 7 8 9

project   = qtcreator
description = "Qt Creator Manual"

headerdirs = 
sourcedirs =
sourcedirs = $SRCDIR
10
imagedirs = $SRCDIR/images $SRCDIR/templates/images
con's avatar
con committed
11
outputdir = $OUTDIR
12
exampledirs = $SRCDIR
13
indexes         = qt.index
con's avatar
con committed
14

15
include(qt-defines.qdocconf)
con's avatar
con committed
16

17
sources.fileextensions = "qtcreator.qdoc addressbook-sdk.qdoc"
con's avatar
con committed
18 19 20 21


qhp.projects      = QtCreator
qhp.QtCreator.file       = qtcreator.qhp
22
qhp.QtCreator.namespace    = com.nokia.qtcreator.2080
con's avatar
con committed
23 24
qhp.QtCreator.virtualFolder  = doc
qhp.QtCreator.indexTitle    = Qt Creator
25 26 27
qhp.QtCreator.filterAttributes = qtcreator 2.0.80
qhp.QtCreator.customFilters.QtCreator.name = Qt Creator 2.0.80
qhp.QtCreator.customFilters.QtCreator.filterAttributes = qtcreator 2.0.80
28 29 30 31 32 33
qhp.QtCreator.indexRoot    =
qhp.QtCreator.extraFiles    = \
             style/style.css \
             style/style_ie6.css \
             style/style_ie7.css \
             style/style_ie8.css \
34
             style/OfflineStyle.css \
35 36 37 38 39 40
             images/qt-logo.png \
             images/qtcreator-screenshots.png \
             scripts/functions.js \
             scripts/jquery.js \
             images/api_examples.png \
             images/api_lookup.png \
41
             images/arrow_down.png \
42 43 44 45 46
             images/bg_ll.png \
             images/bg_l.png \
             images/bg_lr.png \
             images/bg_r.png \
             images/bg_ul_blank.png \
47 48
             images/bg_ll_blank.png \
             images/bg_l_blank.png \
49 50 51
             images/breadcrumb.png \
             images/bullet_dn.png \
             images/bullet_gt.png \
52 53
             images/bullet_sq.png \
             images/box_bg.png \
54 55 56
             images/feedbackground.png \
             images/horBar.png \
             images/page_bg.png \
57
             images/page.png \
58 59
             images/qt-logo.png \
             images/sprites-combined.png
con's avatar
con committed
60

61 62 63 64 65
qhp.QtCreator.subprojects = manual
qhp.QtCreator.subprojects.manual.title = Qt Creator Manual
qhp.QtCreator.subprojects.manual.indexTitle = Qt Creator Manual
qhp.QtCreator.subprojects.manual.type = manual

con's avatar
con committed
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
# macros.qdocconf

macro.aring.HTML    = "å"
macro.Auml.HTML     = "Ä"
macro.author      = "\\bold{Author:}"
macro.br.HTML      = "<br />"
macro.BR.HTML      = "<br />"
macro.aacute.HTML    = "&aacute;"
macro.eacute.HTML    = "&eacute;"
macro.iacute.HTML    = "&iacute;"
macro.gui        = "\\bold"
macro.hr.HTML      = "<hr />"
macro.key        = "\\bold"
macro.menu       = "\\bold"
macro.note       = "\\bold{Note:}"
macro.oslash.HTML    = "&oslash;"
macro.ouml.HTML     = "&ouml;"
macro.QA        = "\\e{Qt Assistant}"
macro.QD        = "\\e{Qt Designer}"
macro.QL        = "\\e{Qt Linguist}"
86
macro.QC		= "\\e{Qt Creator}"
87
macro.QMLD		= "\\e{Qt Quick Designer}"
88
macro.QQV        = "\\e{Qt QML Viewer}"
con's avatar
con committed
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
macro.param       = "\\e"
macro.raisedaster.HTML = "<sup>*</sup>"
macro.reg.HTML     = "<sup>&reg;</sup>"
macro.return      = "Returns"
macro.starslash     = "\\c{*/}"
macro.uuml.HTML     = "&uuml;"
macro.mdash.HTML    = "&mdash;"

# compat.qdocconf

alias.i				= e
alias.include			= input

macro.0             = "\\\\0"
macro.b             = "\\\\b"
macro.n             = "\\\\n"
macro.r             = "\\\\r"
macro.i             = "\\o"
macro.i11            = "\\o{1,1}"
macro.i12            = "\\o{1,2}"
macro.i13            = "\\o{1,3}"
macro.i14            = "\\o{1,4}"
macro.i15            = "\\o{1,5}"
macro.i16            = "\\o{1,6}"
macro.i17            = "\\o{1,7}"
macro.i18            = "\\o{1,8}"
macro.i19            = "\\o{1,9}"
macro.i21            = "\\o{2,1}"
macro.i31            = "\\o{3,1}"
macro.i41            = "\\o{4,1}"
macro.i51            = "\\o{5,1}"
macro.i61            = "\\o{6,1}"
macro.i71            = "\\o{7,1}"
macro.i81            = "\\o{8,1}"
macro.i91            = "\\o{9,1}"
macro.img            = "\\image"
macro.endquote         = "\\endquotation"
spurious			= "Missing comma in .*" \
				 "Missing pattern .*"

# Doxygen compatibility commands

macro.see            = "\\sa"
macro.function         = "\\fn"

# qt-cpp-ignore.qdocconf

Cpp.ignoretokens    = QAXFACTORY_EXPORT \
             QDESIGNER_COMPONENTS_LIBRARY \
             QDESIGNER_EXTENSION_LIBRARY \
             QDESIGNER_SDK_LIBRARY \
             QDESIGNER_SHARED_LIBRARY \
             QDESIGNER_UILIB_LIBRARY \
             QM_EXPORT_CANVAS \
             QM_EXPORT_DNS \
             QM_EXPORT_DOM \
             QM_EXPORT_FTP \
             QM_EXPORT_HTTP \
             QM_EXPORT_ICONVIEW \
             QM_EXPORT_NETWORK \
             QM_EXPORT_OPENGL \
             QM_EXPORT_SQL \
             QM_EXPORT_TABLE \
             QM_EXPORT_WORKSPACE \
             QM_EXPORT_XML \
             QT_ASCII_CAST_WARN \
             QT_ASCII_CAST_WARN_CONSTRUCTOR \
             QT_BEGIN_HEADER \
             QT_DESIGNER_STATIC \
             QT_END_HEADER \
             QT_FASTCALL \
             QT_WIDGET_PLUGIN_EXPORT \
             Q_COMPAT_EXPORT \
             Q_CORE_EXPORT \
             Q_EXPLICIT \
             Q_EXPORT \
             Q_EXPORT_CODECS_CN \
             Q_EXPORT_CODECS_JP \
             Q_EXPORT_CODECS_KR \
             Q_EXPORT_PLUGIN \
             Q_GFX_INLINE \
             Q_GUI_EXPORT \
             Q_GUI_EXPORT_INLINE \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_CDE \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_COMPACT \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_MAC \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_MOTIF \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_MOTIFPLUS \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_PLATINUM \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_POCKETPC \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_SGI \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_WINDOWS \
             Q_GUI_EXPORT_STYLE_WINDOWSXP \
             QHELP_EXPORT \
             Q_INLINE_TEMPLATE \
             Q_INTERNAL_WIN_NO_THROW \
             Q_NETWORK_EXPORT \
             Q_OPENGL_EXPORT \
             Q_OUTOFLINE_TEMPLATE \
             Q_SQL_EXPORT \
             Q_SVG_EXPORT \
             Q_SCRIPT_EXPORT \
             Q_TESTLIB_EXPORT \
             Q_TYPENAME \
             Q_XML_EXPORT \
             Q_XMLSTREAM_EXPORT \
             Q_XMLPATTERNS_EXPORT \
             QDBUS_EXPORT \
             QT_BEGIN_NAMESPACE \
             QT_BEGIN_INCLUDE_NAMESPACE \
             QT_END_NAMESPACE \
             QT_END_INCLUDE_NAMESPACE \
             PHONON_EXPORT \
             EXTENSIONSYSTEM_EXPORT
Cpp.ignoredirectives  = Q_DECLARE_HANDLE \
             Q_DECLARE_INTERFACE \
             Q_DECLARE_METATYPE \
             Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS \
             Q_DECLARE_PRIVATE \
             Q_DECLARE_PUBLIC \
             Q_DECLARE_SHARED \
             Q_DECLARE_TR_FUNCTIONS \
             Q_DECLARE_TYPEINFO \
             Q_DISABLE_COPY \
             QT_FORWARD_DECLARE_CLASS \
             Q_DUMMY_COMPARISON_OPERATOR \
             Q_ENUMS \
             Q_FLAGS \
             Q_INTERFACES \
             __attribute__ \
             K_DECLARE_PRIVATE \
             PHONON_OBJECT \
221
             PHONON_HEIR