Commit aa93d6f4 authored by Jarek Kobus's avatar Jarek Kobus
Browse files

Update Polish translations

parent ee6d7ae3
......@@ -247,7 +247,7 @@
<message>
<location filename="../../../src/libs/utils/projectintropage.ui"/>
<source>Introduction and project location</source>
<translation>Wprowadź nazwę oraz położenie projektu</translation>
<translation>Nazwa oraz położenie projektu</translation>
</message>
<message>
<location/>
......@@ -311,12 +311,12 @@
<translation>Wybierz szablon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/coreplugin/dialogs/newdialog.cpp" line="+160"/>
<location filename="../../../src/plugins/coreplugin/dialogs/newdialog.cpp" line="+161"/>
<source>&amp;Choose...</source>
<translation>&amp;Wybierz...</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<location line="+45"/>
<source>Projects</source>
<translation>Projekty</translation>
</message>
......@@ -389,16 +389,6 @@
<source>When files are externally modified:</source>
<translation>W przypadku zewnętrznej modyfikacji plików:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Always ask</source>
<translation>Zawsze pytaj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ignore modifications</source>
<translation>Zignoruj modyfikacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/coreplugin/generalsettings.cpp" line="+68"/>
<source>General</source>
......@@ -451,13 +441,23 @@
</message>
<message>
<location/>
<source>Reload all unchanged editors</source>
<source>Default file encoding: </source>
<translation>Domyślne kodowanie plików:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Always Ask</source>
<translation>Zawsze pytaj</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Reload All Unchanged Editors</source>
<translation>Przeładuj wszystkie niezmienione edytory</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Default file encoding: </source>
<translation>Domyślne kodowanie plików:</translation>
<source>Ignore Modifications</source>
<translation>Zignoruj modyfikacje</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -469,15 +469,15 @@
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://pastebin.com&quot;&gt;pastebin.com&lt;/a&gt; allows to send posts to custom subdomains (eg. qtcreator.pastebin.com). Fill in the desired prefix.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Note that the plugin will use this for posting as well as fetching.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Server prefix:</source>
<translation>Przedrostek serwera:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Server prefix:</source>
<translation>Przedrostek serwera:</translation>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://pastebin.com&quot;&gt;pastebin.com&lt;/a&gt; allows to send posts to custom subdomains (eg. creator.pastebin.com). Fill in the desired prefix.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Note that the plugin will use this for posting as well as fetching.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -540,11 +540,6 @@
<source>&lt;Description&gt;</source>
<translation>&lt;Opis&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Parts to send to server</source>
<translation>Zawartość wysyłki do serwera</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Patch 1</source>
......@@ -568,6 +563,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt;&quot;&gt;&amp;lt;Komentarz&amp;gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Parts to Send to Server</source>
<translation>Zawartość wysyłki do serwera</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CodePaster::SettingsPage</name>
......@@ -583,18 +583,18 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<location/>
<source>Copy Paste URL to clipboard</source>
<translation>Kopiuj i wklejaj URL do schowka</translation>
<source>Default protocol:</source>
<translation>Domyślny protokół:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Display Output Pane after sending a post</source>
<source>Display Output pane after sending a post</source>
<translation>Pokazuj panel z komunikatami po wysłaniu kodu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Default protocol:</source>
<translation>Domyślny protokół:</translation>
<source>Copy-paste URL to clipboard</source>
<translation>Kopiuj i wklejaj URL do schowka</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -642,13 +642,13 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<location/>
<source>First letter</source>
<translation>Tylko pierwsza litera</translation>
<source>Insert &amp;space after function name</source>
<translation>Wstawiaj &amp;spację po nazwie funkcji</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Insert &amp;space after function name</source>
<translation>Wstawiaj &amp;spację po nazwie funkcji</translation>
<source>First Letter</source>
<translation>Tylko pierwsza litera</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -676,11 +676,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</context>
<context>
<name>CVS::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.ui"/>
<source>When checked, all files touched by a commit will be displayed when clicking on a revision number in the annotation view (retrieved via commit id). Otherwise, only the respective file will be displayed.</source>
<translation>Gdy zaznaczone, wszystkie pliki powiązane z bieżącą operacją zostaną wyświetlone po kliknięciu na numer rewizji w widoku adnotacji (odzyskane przez identyfikator operacji). W przeciwnym razie, wyświetlony będzie tylko określony plik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/cvs/settingspage.cpp" line="+98"/>
<source>CVS</source>
......@@ -731,18 +726,23 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Diff options:</source>
<translation>Parametry różnicowania:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>When checked, all files touched by a commit will be displayed when clicking on a revision number in the annotation view (retrieved via commit ID). Otherwise, only the respective file will be displayed.</source>
<translation>Gdy zaznaczone, wszystkie pliki powiązane z bieżącą operacją zostaną wyświetlone po kliknięciu na numer poprawki w widoku adnotacji (uzyskane zostaną poprzez identyfikator operacji). W przeciwnym razie, wyświetlony będzie tylko określony plik.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AttachCoreDialog</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/debugger/attachcoredialog.ui"/>
<source>Start Debugger</source>
<translation>Uruchom debuggera</translation>
<translation>Uruchom debugger</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Executable:</source>
<translation>Program:</translation>
<translation>Plik wykonywalny:</translation>
</message>
<message>
<location/>
......@@ -755,11 +755,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../../../src/plugins/debugger/attachexternaldialog.ui"/>
<source>Start Debugger</source>
<translation>Uruchom debuggera</translation>
<translation>Uruchom debugger</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Attach to Process ID:</source>
<source>Attach to process ID:</source>
<translation>Dołącz do procesu o identyfikatorze:</translation>
</message>
</context>
......@@ -796,12 +796,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>These options take effect at the next start of Qt Creator.</source>
<translation>Te opcje zostaną zastosowanie po ponownym uruchomieniu Qt Creatora.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Cdb</source>
<extracomment>Placeholder</extracomment>
<translation>Cdb</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Path:</source>
......@@ -822,16 +816,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Source paths:</source>
<translation>Ścieżki do źródeł:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Other options</source>
<translation>Inne opcje</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Verbose Symbol Loading</source>
<translation>Gadatliwe ładowania symboli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/debugger/cdb/cdboptionspage.cpp" line="+58"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Specify the path to the &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;Debugging Tools for Windows&lt;/a&gt; (%2) here.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Restarting Qt Creator is required for these settings to take effect.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
......@@ -848,6 +832,22 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>32-bit version</source>
<translation>Wersja 32 bitowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/debugger/cdb/cdboptionspagewidget.ui"/>
<source>CDB</source>
<extracomment>Placeholder</extracomment>
<translation>CDB</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Other Options</source>
<translation>Inne opcje</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Verbose symbol loading</source>
<translation>Gadatliwe ładowania symboli</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CommonOptionsPage</name>
......@@ -903,24 +903,19 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<location/>
<source>Use Creator for post-mortem debugging</source>
<translation>Używaj Creatora do pośmiertnego debugowania</translation>
<source>GUI Behavior</source>
<translation>Zachowanie GUI</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Gui behavior</source>
<translation>Zachowanie GUI</translation>
<source>Use Qt Creator for post-mortem debugging</source>
<translation>Używaj Creatora do pośmiertnego debugowania</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DebuggingHelperOptionPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/debugger/dumperoptionpage.ui"/>
<source>Use debugging helper</source>
<translation>Używaj asystenta debuggera</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Use debugging helper from custom location</source>
<translation>Użyj asystenta debuggera z innego położenia</translation>
</message>
......@@ -953,6 +948,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;p&gt;Asystent debuggera jest używany do ładnego formatowania danych w widoku &amp;quot;Zmienne lokalne i obserwowane&amp;quot; dla obiektów niektórych typów takich jak QString lub std::map.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nie jest on niezbędny do debugowania w Qt Creatorze.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Use Debugging Helper</source>
<translation>Używaj asystenta debuggera</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GdbOptionsPage</name>
......@@ -971,11 +971,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Gdb startup script:</source>
<translation>Skrypt startowy gdb:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Behaviour of breakpoint setting in plugins</source>
<translation>Ustawianie pułapek we wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This is the slowest but safest option.</source>
......@@ -984,12 +979,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location/>
<source>Try to set breakpoints in plugins always automatically.</source>
<translation>Próbuj zawsze ustawiać pułapki we wtyczkach automatycznie.</translation>
<translation>Zawsze próbuj automatycznie ustawiać pułapki we wtyczkach.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Try to set breakpoints in selected plugins</source>
<translation>Próbuj ustawić pułapki w wybranych wtyczkach</translation>
<translation>Próbuj ustawiać pułapki w wybranych wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location/>
......@@ -1008,7 +1003,7 @@ to extract full path information for all source files from gdb. This is a
slow process but enables setting breakpoints in files with the same file
name in different directories.</source>
<translation>Kiedy ta opcja jest zaznaczona, debugger próbuje uzyskać informacje od gdb
o pełnych ścieżkach dla wszystkich plików źródłowych. Jest to wolny proces
o pełnych ścieżkach dla wszystkich plików źródłowych. Jest to powolny proces
ale umożliwia ustawianie pułapek w plikach o tych samych nazwach
leżących w różnych katalogach.</translation>
</message>
......@@ -1049,7 +1044,10 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<location/>
<source>When this option is checked, &apos;Step Into&apos; compresses several steps into one in certain situations, leading to &apos;less noisy&apos; debugging. So will, e.g., the atomic
reference counting code be skipped, and a single &apos;Step Into&apos; for a signal emission will end up directly in the slot connected to it.</source>
<translation>Kiedy ta opcja jest zaznaczona &quot;Wskocz do wnętrza&quot; kompresuje w pewnych sytuacjach kilka kroków w jeden, co prowadzi do przejrzystszego debugowania. I tak np. kod atomowego licznika referencji będzie pominięty, a pojedyncze &quot;Wskocz do wnętrza&quot; dla emisji sygnału wskoczy bezpośrednio do podłączonego slotu.</translation>
<translation>Kiedy ta opcja jest zaznaczona &quot;Wskocz do wnętrza&quot; kompresuje w pewnych sytuacjach
kilka kroków w jeden, co prowadzi do przejrzystszego debugowania. I tak np.
kod atomowego licznika referencji będzie pominięty, a pojedyncze &quot;Wskocz do wnętrza&quot;
dla emisji sygnału wskoczy bezpośrednio do podłączonego slotu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
......@@ -1061,18 +1059,23 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<source>Show a message box when receiving a signal</source>
<translation>Pokazuj komunikat po otrzymaniu sygnału</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Behavior of Breakpoint Setting in Plugins</source>
<translation>Ustawianie pułapek we wtyczkach</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>StartExternalDialog</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/debugger/startexternaldialog.ui"/>
<source>Start Debugger</source>
<translation>Uruchom debuggera</translation>
<translation>Uruchom debugger</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Executable:</source>
<translation>Program:</translation>
<translation>Plik wykonywalny:</translation>
</message>
<message>
<location/>
......@@ -1082,7 +1085,7 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<message>
<location/>
<source>Break at &apos;main&apos;:</source>
<translation>Zatrzymaj się w &quot;main&quot;:</translation>
<translation>Przerwij w &quot;main&quot;:</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1090,7 +1093,7 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<message>
<location filename="../../../src/plugins/debugger/startremotedialog.ui"/>
<source>Start Debugger</source>
<translation>Uruchom debuggera</translation>
<translation>Uruchom debugger</translation>
</message>
<message>
<location/>
......@@ -1120,7 +1123,7 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<message>
<location/>
<source>Local executable:</source>
<translation>Lokalny program:</translation>
<translation>Lokalny plik wykonywalny:</translation>
</message>
<message>
<location/>
......@@ -1150,11 +1153,6 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<source>Aggregation</source>
<translation>Agregacja</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Multiple Inheritance</source>
<translation>Dziedziczenie wielokrotne</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Code Generation</source>
......@@ -1170,6 +1168,11 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<source>Use Qt module name in #include-directive</source>
<translation>Używaj nazwy modułu Qt w dyrektywach #include</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Multiple inheritance</source>
<translation>Dziedziczenie wielokrotne</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Designer::Internal::FormClassWizardPage</name>
......@@ -1214,28 +1217,13 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<message>
<location/>
<source>Tabulator size:</source>
<translation>Wielkość tabulatorów:</translation>
<translation>Rozmiar tabulatorów:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Backspace:</source>
<translation>Cofnięcie:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Copy text editor settings</source>
<translation>Skopiuj ustawienia edytora tekstu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Set Qt style</source>
<translation>Ustaw styl Qt</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Set plain style</source>
<translation>Ustaw zwykły styl</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Read .vimrc</source>
......@@ -1291,6 +1279,21 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<source>Keyword characters:</source>
<translation>Znaki słów kluczowych:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Copy Text Editor Settings</source>
<translation>Skopiuj ustawienia edytora tekstu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Set Qt Style</source>
<translation>Ustaw styl Qt</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Set Plain Style</source>
<translation>Ustaw zwykły styl</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Find::Internal::FindDialog</name>
......@@ -1388,11 +1391,6 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<source>Branches</source>
<translation>Gałęzie</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Remote branches</source>
<translation>Zdalne gałęzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/git/branchdialog.cpp" line="+87"/>
<source>Checkout</source>
......@@ -1458,16 +1456,16 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<source>Failed to create a tracking branch</source>
<translation>Nie można utworzyć gałęzi śledzącej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/git/branchdialog.ui"/>
<source>Remote Branches</source>
<translation>Zdalne gałęzie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChangeSelectionDialog</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/git/changeselectiondialog.ui"/>
<source>Repository Location:</source>
<translation>Położenie składnicy:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Select</source>
<translation>Wybierz</translation>
</message>
......@@ -1476,6 +1474,11 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<source>Change:</source>
<translation>Zmiana:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Repository location:</source>
<translation>Położenie składnicy:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Gitorious::Internal::GitoriousHostWidget</name>
......@@ -1638,19 +1641,9 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<name>Git::Internal::SettingsPage</name>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/git/settingspage.ui"/>
<source>Environment variables</source>
<translation>Zmienne środowiskowe</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>PATH:</source>
<translation>ŚCIEŻKA:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>From system</source>
<translation>Z systemu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt;</source>
......@@ -1674,7 +1667,7 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<message>
<location/>
<source>Omit date from annotation output</source>
<translation>Omijaj daty w wyjściowych adnotacjach</translation>
<translation>Pomijaj daty w wyjściowych adnotacjach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../src/plugins/git/settingspage.cpp" line="+112"/>
......@@ -1721,6 +1714,16 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
<source>Pull with rebase</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Environment Variables</source>
<translation>Zmienne środowiskowe</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>From System</source>
<translation>Z systemu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocSettingsPage</name>
......@@ -1778,7 +1781,10 @@ czasu na powolnych maszynach. W takich przypadkach wartość ta powinna zostać
&lt;p&gt;
Add, modify, and remove document filters, which determine the documentation set displayed in the Help mode. The attributes are defined in the documents. Select them to display a set of relevant documentation. Note that some attributes are defined in several documents.
&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;body&gt;
&lt;p&gt;
Dodaj, zmodyfikuj lub usuń filtry dokumentów, które determinują zestaw dokumentacji wyświetlanej w trybie &quot;Pomocy&quot;. Atrybuty są zdefiniowane w dokumentach. Zaznaczenie ich spowoduje wyświetlenie zestawu odpowiedniej dokumentacji. Zwróć uwagę że niektóre atrybuty mogą być zdefiniowane w kilku dokumentach.
&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1820,73 +1826,73 @@ Add, modify, and remove document filters, which determine the documentation set
</message>
<message>
<location/>
<source>Show side-by-side if possible</source>
<translation>Pokazuj z boku jeśli jest miejsce</translation>
<source>On help start:</source>
<translation>Po uruchomieniu pomocy:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Always show side-by-side</source>
<translation>Zawsze pokazuj z boku</translation>
<source>Use &amp;Current Page</source>
<translation>Użyj &amp;bieżącej strony</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Always start full help</source>
<translation>Zawsze zaczynaj od pełnej pomocy</translation>
<source>Use &amp;Blank Page</source>
<translation>Użyj &amp;pustej strony</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>On help start:</source>
<translation>Po uruchomieniu pomocy:</translation>
<source>Restore to Default</source>
<translation>Przywróć domyślną</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Show my home page</source>
<translation>Pokazuj moją stronę startową</translation>
<source>Help Bookmarks</source>
<translation>Zakładki pomocy</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Show a blank page</source>
<translation>Pokazuj pustą stronę</translation>
<source>Import...</source>
<translation>Importuj...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Show my tabs from last session</source>
<translation>Pokazuj moje karty z ostatniej sesji</translation>
<source>Export...</source>
<translation>Eksportuj...</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Use &amp;Current Page</source>
<translation>Użyj &amp;bieżącej strony</translation>
<source>Home page:</source>
<translation>Strona startowa:</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Use &amp;Blank Page</source>
<translation>Użyj &amp;pustej strony</translation>
<source>Show Side-by-Side if Possible</source>
<translation>Pokazuj z boku jeśli jest miejsce</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Restore to Default</source>
<translation>Przywróć domyślną</translation>
<source>Always Show Side-by-Side</source>
<translation>Zawsze pokazuj z boku</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Help Bookmarks</source>
<translation>Zakładki pomocy</translation>
<source>Always Start Full Help</source>
<translation>Zawsze zaczynaj od pełnej pomocy</translation>
</message>
<message>